Λογότυπο πλήρους χρώματος

Το λογότυπό μας αποτελεί τη λύδια λίθο του εμπορικού μας σήματος κι ένα από τα πολυτιμότερα περιουσιακά μας στοιχεία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ορθή χρήση του.

Έγχρωμο φόντο

Έγχρωμο φόντο

Σε σκούρο φόντο

Σε σκούρο φόντο

Ανοιχτό φόντο

Ανοιχτό φόντο

Μονόχρωμο

Μονόχρωμο


Χρώματα

Τα χρώματά μας διαμορφώνουν την προσωπικότητά μας.

#009688

#00897B

#00796B

#90A4AE

#456E7B

#375A64

#2B454A

#263238

#FFAB00


Τυπογραφία

Η Roboto είναι ισχυρή αλλά όχι αγέρωχη.
Χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στις επικεφαλίδες.

Roboto Light

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Roboto Regular

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Roboto Bold

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0